Δημοσιεύσεις

2014

 • ·Tsialtas I., Patelou E., Kaloumenos N. S., Mylona P. V., Polidoros A. N., Menexes G., and Eleftherohorinos I. G. (2014) In the wild hybridization of annual Datura species  as unveiled by morphological and molecular  comparisons. Journal of Biological Research, 21:11

           (http://www.jbiolres.com/content/21/1/11)

2013

 • ·Fotopoulos V., Antoniou C., Filippou P., Mylona P., Fasoula D., Ioannides I., and Polidoros A. (2013) Application of sodium nitroprusside results in distinct antioxidant gene expression patterns in leaves of mature and senescing Medicago truncatula plants. Protoplasma: DOI 10.1007/s00709-013-0573-0
 • ·Tsanakas G.F, Polidoros A.N., Economou A.S. (2013) Genetic variation in gardenia grown as pot plant in Greece. Scientia Horticulturae, 162:213-217
 • ·Antoniou C., Filippou P., Mylona P., Fasoula D., Ioannides I., Polidoros A. and Fotopoulos V. (2013) Developmental stage- and concentration-specific sodium nitroprusside application results in nitrate reductase regulation and the modification of nitrate metabolism in leaves of Medicago truncatula plants. Plant Signaling & Behavior, 8:9, e25479; September 2013 (pdf)
 • ·Mhadhbi H., Fotopoulos V., Mylona P.V., Jebara M., Aouani E. , Polidoros A. (2013) Alternative oxidase 1 (Aox1) gene expression in roots of Medicago truncatula is a genotype-specific component of salt stress tolerance. Journal of Plant Physiology, 170:111-114 (pdf)
 • ·Kaloumenos N. S., Chatzilazaridou S. L., Mylona P. V., Polidoros A. N., and Eleftherohorinos I. G. (2013) Target-site mutation associated with cross-resistance to ALS-inhibiting herbicides in late watergrass (Echinochloa oryzicola Vasing). Pest Management Science,69:865-873. (pdf)

2012

 • ·Τσαυτάρης Α., Νιάνιου-Ομπεϊντάτ Ε.,  Πολύδωρος Α.(2012) Βελτίωση Φυτών. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. Θεσσαλονίκη. ISBN 978-960-357-103-2.

2011

 • ·Tsaftaris, A., Pasentsis, K., Makris, A., Darzentas, N., Polidoros A., Kalivas, A., Argiriou, A.  (2011) The study of the E-class SEPALLATA3-like MADS-box genes in wild-type and mutant flowers of cultivated saffron crocus (Crocus sativus L.) and its putative progenitors. Journal of Plant Physiology, 168: 1675-1684 (pdf)
 • ·Tani E., Tsaballa A., Stedel C., Kalloniati C., Papaefthimiou D., Polidoros A., Darzentas N., Ganopoulos I., Flemetakis E., Katinakis P., Tsaftaris A. (2011) The study of a SPATULA-like bHLH transcription factor expressed during peach (Prunus persica) fruit development. Plant Physiology and Biochemistry, 49: 654-663 (pdf)
 • ·Mhadhbi H., Fotopoulos V., Mylona P.V., Jebara M., Aouani E. , Polidoros A. (2011) Antioxidant gene-enzyme responses in Medicago truncatula genotypes with different degree of sensitivity to salinity. Physiologia Plantarum, 141: 201–214. (pdf)

2010

 • ·Mylona P. V.  and A. N. Polidoros (2010) ROS Regulation of Antioxidant Genes. In: S. Dutta Gupta (ed), Reactive oxygen species and antioxidants in higher plants, Science Publishers, USA, pp 101-127. (pdf)
 • ·Tsaftaris, A.S., Pasentsis, K., Kalivas, A., Argiriou, A. and Polidoros, A.(2010) The family of MADS-BOX transcription factors controlling flower formation in Crocus sativus L. Acta Horticulturae 850:107-112 (pdf)

2009

 • ·Polidoros A. N.,Mylona P.V., Arnholdt-Schmitt B. (2009) Aox gene structure, transcript variation and expression in plants. Physiologia Plantarum,  137 (4): 342-353. (pdf)
 • ·Macedo E. S., Cardoso H., Hernández A., Peixe A., Polidoros A. N., Ferreira A., Cordeiro A., Arnholdt-Schmitt B. (2009) Physiological responses and gene diversity indicate olive alternative oxidase (AOX) as a potential source for markers involved in efficient adventitious root induction. Physiologia Plantarum,  137(4): 532-552. (pdf)
 • ·Tani, E., Polidoros, A.N., Tsaftaris, A.S. (2009) The use of rolling circle amplification-RACE (RCA-RACE) for the isolation of full-length genes from peach (Prunus persica), involved in fruit development and the study of their role in pit hardening and split-pit process. Acta Horticulturae 814: 457-462 (pdf)
 • ·Tani E., Polidoros A.N., Flemetakis E., Stedel C., Kalloniati C., Demetriou K. , Katinakis P., and Tsaftaris  A.S. (2009) Characterization and expression analysis of AGAMOUS-like, SEEDSTICK-like and SEPALLATA-like MADS-box genes in peach (Prunus persica) fruit. Plant Physiology and Biochemistry, 47 (8): 690-700 (pdf)
 • ·Akritidis P., Mylona P. V., Tsaftaris A. S. and Polidoros A. N.(2009) Genetic diversity assessment in Greek Medicago truncatula genotypes using microsatellite markers. Biologia Plantarum, , 53 (2): 343-346(pdf)
 • ·Mhadhbi H., Fotopoulos V., Djebaly N., Polidoros A., Aouani E. (2009) Behaviours of Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti Symbioses under Osmotic Stress in Relation with Symbiotic Partner Input.  Effects on Nodule Functioning and Protection. Journal of Agronomy and Crop Science, 195:225–231(pdf)

 

2008

 • ·Akritidis P., Pasentsis K., Tsaftaris A. S., Mylona P. V., and Polidoros A.N. (2008) Identification of unknown genetically modified material admixed in conventional cotton seed and development of an event-specific detection method. Electronic Journal of Biotechnology Vol. 11 No. 2, Issue of April 15, 2008  (pdf)
 • ·Tsaftaris A. S., Polidoros A. N., Kapazoglou A., Kovačević N., and Tani E. (2008) Epigenetics and plant breeding. Plant Breeding Reviews: 30:49-177. (pdf)

2007

 • ·Mylona P.V., Polidoros A. N., and Scandalios J.G. (2007) Antioxidant Gene Responses to ROS-generating Xenobiotics in Developing and Germinated Scutella of Maize. Journal of Experimental Botany, 58:1301-1312 (pdf)
 • ·Tsaftaris A., Polidoros A., Pasentsis K., Kalivas A. (2007) Cloning, Structural Characterization, and Phylogenetic Analysis of Flower MADS-Box Genes from Crocus (Crocus sativusL.). TSW Development and Embryology, 2:73-87 (pdf)
 • ·Kalivas A., Pasentsis K., Polidoros A.N.and Tsaftaris A.S. (2007) Heterotopic expression of class B floral homeotic genes PISTILLATA/GLOBOSA supports a modified model for crocus (Crocus sativus L.) flower formation. DNA sequence, 18:120-130 (pdf)
 • ·Tani E., Polidoros A., Tsaftaris A. S. (2007) Characterization and expression analysis of FRUITFULL- and SHATTERPROOF-like genes from peach (Prunus persica) and their role in split-pit formation. Tree Physiology,27:649-659 (pdf)

2006

 • ·Polidoros A. N., Pasentsis K., Tsafataris A. (2006) RCA-RACE (Rolling Circle Amplification-RACE): A method for simultaneous isolation of 5’and 3’ cDNA ends from amplified cDNA templates. BioTechniques, 41:35-42. (pdf)
 • ·Tsaftaris A., Polidoros A., Pasentsis K., Kalivas A. (2006) Tepal formation and expression pattern of B-class paleoAP3-like MADS-box genes in crocus (Crocus sativusL.) Plant Science, 170: 238-246. (pdf)

2005

 • ·Tsaftaris A., Pasentsis K., Kalivas A., Polidoros A.(2005) The family of MADS-box genes controlling flower development in crocus (Crocus sativus L.). In Xiong X.G., Yan Z.Z., Liang W.Y. (eds): 13th International Congress on Genes, Gene Families and Isozymes. pp. 15-18. Medimond, Bologna, Italy. (pdf)
 • ·Tsaftaris A., Polidoros A., Koumproglou R., Tani E., Kovačević N. M., Abatzidou E. (2005) Epigenetic mechanisms in plants and their implications in plant breeding. In:Tuberosa R., Philips R., Gale M. (eds). In the wake of the double helix: from the green revolution to the gene revolution, pp. 157-171. Avenue Media. Bologna. Italy(pdf)
 • ·Athanasiadou R., Polidoros A. N.,Nianiou-Obeidat I., Tsaftaris A. (2005) Differential expression of CmPP16 homologues in pumpkin (C. maxima), winter squash (C. moschata) and their interspecific hybrid. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 80: 643-649(pdf)
 • ·Kovačević N. M., Polidoros A.,  Iliopoulos I., Tsaftaris A. S. (2005) The use of Restriction Landmark Genome Scanning (RLGS) for assessment of NotI-site methylation in maize. Maydica,50: 81-88(pdf)
 • ·Tani E., Polidoros A., Nianiou-Obeidat I., Tsaftaris A. S. (2005) DNA methylation patterns are differently affected by planting density in maize inbreds and hybrids. Maydica,50: 19-23(pdf)
 • ·Tsaftaris A. S., Pasentsis K., Polidoros A. N.(2005) Isolation of a differentially spliced C-type flower specific AG-like MADS-box gene from Crocus sativus and characterization of its expression. Biologia Plantarum, 49: 499-504. (pdf)
 • ·Polidoros A., Mylona P.V., Pasentsis K., Scandalios J.G, Tsaftaris A. S. (2005) The maize alternative oxidase 1a (Aox1a) gene is regulated by signals related to oxidative stress. Redox Report, 10:71-78(pdf)
 • ·Tani E., Polidoros A., Tsaftaris A. S. (2005) Genes involved in regulation of peach fruit development and their role in split-pit formation. Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology Newsletter, In CD. (pdf)
 • ·Tsaftaris A. S., Pasentsis K., Kalivas A., Polidoros A. N.(2005) From model plants to crops: the MADS – box family of gene controlling flower development in Crocus (Crocus sativus L.). Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology Newsletter, In CD. (pdf)

 

2004

 • ·Tsaftaris A. S., Pasentsis K., Iliopoulos I., and Polidoros A. N. (2004) Isolation of three homologous AP1-like MADS-box genes in crocus (Crocus sativusL.) and characterization of their expression. Plant Science, 166:  1235-1243. (pdf)

2003

 • ·Polidoros A. N., Mylona P.V.M., Pasentsis K., and Tsaftaris A. S. (2003) Catalase expression in normal metabolism and under stress in the model legume Medicago truncatulaIn: Schnarrenberger C. and Wittmann-Liebold B. (eds). Procceedings of the XIIthInternational Congress on "Genes, Gene Families and Isozymes". Monduzzi Editore, Bologna, Italy. Pp 147-156. (pdf)

2002

 • ·Tsaftaris A. S., and Polidoros A. N.eds. (2002) Genome sequencing and comparative analysis.  University Studio Press. Thessaloniki. Greece
 • ·Polidoros A. and Tsaftaris A.S. (2002) An Introduction to Sequence Analysis, Software, and Applications. InTsaftaris A. S., and Polidoros A. N. (eds). Genome sequencing and comparative analysis.  Pp. 27-40. University Studio Press. Thessaloniki. Greece (pdf)

 

2001

 • ·Polidoros A., Mylona P.V., and. Scandalios J.G. (2001) Transgenic tobacco plants expressing the maize Cat2gene have altered catalase levels that affect plant-pathogen interactions and resistance to oxidative stress.  Transgenic Research 10: 555-569. (pdf)
 • ·Tsaftaris A., Polidoros A., Tani E. (2001) Epigenetic modifications in maize parental inbreds and hybrids and their relationship to hybrid vigor and stability. InXue G., Xue, Y., Xu, Z. Holmes, R., Hammond, G.  and Lim, H. A. (eds). Gene Families: Studies of DNA, RNA, Enzymes and Proteins. World Scientific Publishing Co., New Jersey. pp.277-286. (pdf)

 

2000

 • ·Tsaftaris A. S., and Polidoros A. N.(2000) DNA methylation and plant breeding. Plant Breeding Reviews: 18: 87-176. (invited review) (pdf)
 • ·Tsaftaris A., Polidoros A., Tani E. (2000) Gene regulation and its role in hybrid vigor and stability of performance. Genetika, 32:189-202 (pdf)
 • ·Tsaftaris A. S., Polidoros A. Ν., Karavangeli M., Nianou-Obeidat I., Madesis P. Goudoula C. (2000). Transgenic crops: recent developments and prospects. In Balazs, E., Galante, E., Lynch, J.M., Schepers, J.S., Toutant, J.-P., Werner, D., Werry, P.A.T.J., (Eds.). Biological Resource Management-Connecting Science and Policy. Pp 187-203. Springer, Berlin. (pdf)

 

1999

 • ·Polidoros A., and Scandalios J.G (1999) Role of H2O2and different classes of antioxidants in the regulation of catalase and glutathione S-transferase gene expression in maize. Physiologia Plantarum: 106: 112-120 (pdf)
 • ·Polidoros A.N.,Tsaftaris A.S. (1999). Cloned-DNA Detection in Raw and Processed Food and Feed Derived from Genetically Modified Plants. Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology Newsletter, 46: 48-56. (pdf)
 • ·Tsaftaris A. S., Kafka M., Polidoros A., Tani E. (1999) Epigenetic changes in maize DNA and heterosis. InCoors, J. and Pandey, S. (eds): The genetics and exploitation of heterosis in crops. pp. 195-203. American Society of Agronomy, Madison,WI, USA. (pdf)

 

1998

 • ·Polidoros, A.N., P.V. Mylona,and J.G. Scandalios. (1998) Partial isolation and characterization of the maize alternative oxidase gene. Maize Genetics Cooperation Newsletter, 72:68-70 (pdf)
 • ·Mylona P.V., Polidoros A., and Scandalios J.G. (1998) Modulation of antioxidant responses by arsenic in maize. Free Radical Biology and Medicine 25: 576-585 (pdf)
 • ·Polidoros A., and Scandalios J.G. (1998) Circadian expression of the maize catalase Cat3gene is highly conserved among diverse maize genotypes with structurally different promoters. Genetics 149: 405-415. 585 (pdf)

1997

 • ·Polidoros A., and Scandalios J.G. (1997) Response of the maize catalases to light. Free Radical Biology and Medicine 23:497-504. 585 (pdf)
 • ·Tsaftaris A.S., Kafka M., and Polidoros A. (1997) Epigenetic modifications of total genomic maize DNA: The role of growth conditions. InTsaftaris A.S., (ed): Genetics, Biotechnology and Breeding of Maize and Sorghum. pp. 125-130. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK. (pdf)
 • ·Scandalios J.G., Guan L., andPolidoros A. (1997).Catalases in plants: gene structure, properties, regulation, and expression. In J.G. Scandalios (ed): Oxidative stress and the molecular biology of antioxidant defenses. pp. 343-406. Cold Spring Harbor Laboratory. New York. (pdf)

1996

 • ·Guan.L., Polidoros A., and. Scandalios J.G.(1996) Isolation characterization and expression of the maize Cat2gene. Plant Molecular Biology, 30:913-924. 585 (pdf)

1995

 • ·Lingqiang Guan, Alexios Polidorosand John G. Scandalios (1995) Isolation and characterization of the maize Cat2 gene. Plant Physiology: 108:74. (pdf)

1994

 • ·Tsaftaris A. and Polidoros A. (1994) Gene expression in maize inbreds and hybrids. InC.L. Markert , Scandalios JG, Lim HA, Serov OL (eds): Isozymes: Organization and roles in evolution, genetics and physiology., pp.213-223. World Scientific Publishing Co. New Jersey. (pdf)

1993

 • ·Tsaftaris A. and Polidoros A. (1993) Studying the expression of genes in maize parental inbreds and their heterotic and nonheterotic hybrids.In A. Bianci, E. Lupotto and M. Motto (eds): Proceedings of the XVI Eucarpia Maize and Sorghum Conference, pp. 283-292, Bergamo, Italy. (pdf)

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • ·Ακριτίδης Π., Τσαυτάρης Α.,  Πολύδωρος Α. Ν.(2007) Ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών: ρυθμιστικό πλαίσιο, τεχνικές προκλήσεις και εξελίξεις. Πρακτικά από το 11ο  Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Οκτώβριος 2006, Ορεστιάδα. υπό δημοσίευση (pdf)
 • ·Μύρτζιου Ι., Πολύδωρος Α. Ν., Τσαυτάρης Α., Μυλωνά Φ. Β. (2007) Διερεύνηση και μελέτη του ρόλου των αντιοξειδωτικών γονιδίων των ψυχανθών στην αντοχή στην αλατότητα. Πρακτικά από το 11ο  Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Οκτώβριος 2006, Ορεστιάδα. υπό δημοσίευση (pdf)
 • ·Τάνη E.,Πολύδωρος Α.Ν., Τσαυτάρης Α.Σ. (2007) Χαρακτηρισμός και ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων FRUITFULL και SHATTERPROOF από το ροδάκινο (Prunus persica) και ο ρόλος τους στη δημιουργία του σχισίματος του πυρήνα. Πρακτικά από το 11ο  Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Οκτώβριος 2006, Ορεστιάδα. υπό δημοσίευση (pdf)
 • ·Πολύδωρος Α. Ν., Μυλωνά Φ. Β., και Scandalios J. G. (1998)Μερική απομόνωση και χαρακτηρισμός του γονιδίου της εναλλακτικής οξειδάσης (Aox ) του καλαμποκιού. Πρακτικά από το 70 Συνέδριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών. Κρήτη. Ελλάδα. (pdf)
 • ·Πολύδωρος Α., και Τσαυτάρης Α. (1993) H έκφραση των γονιδίων σε καθαρές σειρές και υβρίδια αραβοσίτου. Πρακτικά, 15οΠανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Σελ 96-98. Φλώρινα – Καστοριά, Ελλάδα. (pdf)
 • ·Πολύδωρος Α., και Τσαυτάρης Α. (1992) Ανάλυση της έκφρασης του γενώματος σε καθαρές σειρές και ετερωτικά ή μη ετερωτικά υβρίδια αραβοσίτου. Πρακτικά, 4οΕπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών. Σελ. 40-43. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. (pdf)
 • ·Ευθυμιάδης Π., Φολίνας Ν., Ταραζάς Ν., Πολύδωρος Α., Πετσάνης Γ., Χρυσικός Η., και Τσαυτάρης Α. (1988) Το φαινόμενο της ετέρωσης και οι δυνατότητες πρόβλεψης ετερωτικών υβριδίων στο καλαμπόκι. Πρακτικά από το 2οΕπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών. Σελ 198-203. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • ·Τσαυτάρης Α., Παπαδόπουλος Α., Πολύδωρος Α.Ν., Καραγκιόζης Χ. (2001) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ.: Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος "RIS+Κεντρικής Μακεδονίας" . (pdf)
 • ·Τσαυτάρης Α., Σκλαβιάδης Θ.,  Πολύδωρος Α.Ν., Λάγκα Π., Παπαδόπουλος Α., Καραγκιόζης Χ. Μυλωνά Φ., Ψωμάς Ε (2004) Η εξέλιξη των Αγρο-Βιοτεχνολογιών ως το 2018. σελ 82-129. Στον τόμο: Μαρούλης Ν. και Τόλιας, Ι. (επιμέλεια); Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία: Η Κεντρική Μακεδονία προς το 2018, Επιτροπή Ερευνών - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 484+iv, ISBN 960-88503-0-4(pdf)

Search